رعایت پنج نکته انسان را شادتر می کند

یک مطالعه که به تازگی انجام شدهنشان می دهد، سپاسگزار بودن، خوشبین بودن، شمارش موهبت ها، استفاده از توان ومهربانی کردن به دیگران می تواند انسان را خرسند و شادمانکند.

برخی از دانشمندان میگویند که شادی به میزان زیادی تحت تاثیر عوامل ژنتیکی، سلامت و سایر عواملی کهبیشتر خارج از کنترل انسان است، ایجاد می شود.

اما یک مطالعه که بهتازگی انجام شده نشان می دهد که انسان به راستی می تواند کنترل این احساس را دراختیار بگیرد و با انجام برخی اعمال خاص، شادی بیشتری را تجربه کند.

"سونجا لیوبومیرسکی" از "دانشگاه کالیفرنیا" و همکارانش، سال گذشته ۵۱ مطالعه را بررسی کردند. در اینمطالعات تلاش برای افزایش شادی از طریق انواع مختلفی از تفکر مثبت ارزیابی شد ونشان داده شد که این شیوه ها می تواند به میزان قابل توجهی شادی بیشتری در انسانبوجود بیاورد

نتایج این مطالعه در مجله Clinical Psychology منتشر شده است.

این مطالعه نشان داد کهرعایت پنج نکته می تواند موجب افزایش شادی شود.

اولین مورد سپاسگزار بودناست. در این مطالعه از برخی افراد خواسته شد تا به افرادی که به طریقی به آنها کمککرده بودند، نامه سپاسگزاری بنویسند.این مطالعه نشان داد کهاین افراد بعد از نوشتن این نامه گزارش دادند که هفته ها و حتی تا ماهها شادیپایدار داشته اند. نکته حیرت انگیزتر دیگراین بود که برای ایجاد احساس شادی، ارسال نامه ضرورتی نداشت. در این مطالعه دیده شدحتی زمانی که این افراد نامه های خود را پست نکردند، بازهم پس از نوشتن این نامه ها، احساس بهتری را گزارش دادند. سومین مورد خوشبین بودناست . تفکر خوشبینانه اقدام دیگری است که به نظر می رسد به شاد شدن کمک می کند. در این مطالعه از افرادخواسته شد تا یک آینده مطلوب را تجسم کنند- برای مثال زندگی با یک شریک پشتیبان ودوست داشتنی یا یافتن یک شغل رضایت بخش- و آن را توصیف کنند. این افراد نیز پس از چندهفته که این کار انجام دادند از احساس خوشی بیشتری خبر دادند.

سومین مورد شمارش موهبتها است. در این مطالعه از افراد خواسته شد تا هر هفته سه اتفاق خوبی را که برای آنها رخ داده ، یادداشت کنند.

این مطالعه نشان داد کهپس از انجام این کار احساس شادی بیشتری در این افراد پدیدار شد.

به نظر می رسد که تمرکزبر روی اتفاقات مثبت به افراد کمک می کند تا دلایلی برای شاد بودن را بیاد آورند.

چهارمین مورد شناساییبزرگترین نیروها در وجود خود و استفاده از نیروها در راههای جدید است.

برای مثال افرادی که میگویند از حس خوب شوخ طبعی برخوردارند می توانند برای رفع فضای سنگین نشست های کاریو یا خوشحال کردن دوستان غمگین، لطیفه تعریف کنند.

 به نظر می رسد این کارنیز می تواند شادی بخش باشد

وسرانجام لطف و مهربانی کردن به دیگران است به نظر می رسد که کمک کردن به دیگران درواقع به خود انسان کمک می کند.

افرادی که وقت و سرمایه خود را در اختیار موسسه های خیریه قرار می دهند و یابا از خود گذشتگی و ایثار به نیازمندان کمک می کنند، شادی و نشاط بیشتری پیدا میکنند.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید