نسیم نور

بی شک در وجود انسان ، غرائز و امیال گوناگونی است که همه آنها برای ادامه حیات او ضرورت دارد : خشم و غضب ، علاقه به خویشتن ، علاقه به مال و امثال اینها و بدون تردید دستگاه آفرینش همه اینها را برای همان هدف تکاملی آفریده است.

اما مهم این است که گاه اینها از حد تجاوز می­کنند و پا را از گلیمشان فراتر می­نهند و از صورت یک ابزار مطیع در دست عقل در می­آیند و بنای طغیان و یاغیگری می­گذارند، عقل را زندانی کرده و بر کل وجود انسان حاکم می­شوند و زمام اختیار او را در دست می­گیرند.این همان چیزی است که از آن به هواپرستی تعبیر می­کنند که از تمام انواع بت­پرستی خطرناکتر است، بلکه بت پرستی نیز از آن ریشه می­گیرد.

در آیات قرآن به عوامل و عواقب هواپرستی اشاره  شده است . ازجمله کفر و بی­ایمانی ، گمراهی از راه خدا ، عدم اجرای عدالت.

هواپرستی مؤثرترین راه نفوذ شیطان است و اگر این شیطان درون یعنی هوای نفس با شیطان برون هماهنگ نشود و در را به روی او نگشاید وارد شدن او غیر ممکن است.

روح آدمی را یا خدا پرمی­کند یا هوی که جمع میان این دو ممکن نیست . هواپرستی سرچشمه غفلت از خدا و خلق خداست و عامل بیگانگی از همه اصول اخلاقی است . هواپرستی تمام درهای رحمت و طرق نجات را به روی انسان می­بندد و چه گویا و پرمعنی است حدیثی که از پیغمبر گرامی اسلام نقل شده :" ما عبدَ تحتَ السماء الهُ أبغض الی الله من الهوی" هرگز در زیر آسمان معبودی مبغوض­تر نزد خدا از هوای نفس پرستش نشده است.

منبع : آیه الله مکارم شیرازی ، یکصد موضوع اخلاقی در قرآن و حدیث، تدوین سید حسین حسینی (با اندکی تصرف و تلخیص)

 

/ 0 نظر / 23 بازدید